Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbiakban tájékoztatást adunk arról, hogy az adatvédelmi jogszabályok alapján hogyan kezeljük a személyes adatokat és milyen jogai vannak az érintett személyeknek. A kezelt adatok köre alapvetően attól függ, hogy mely szolgáltatásokat vesz igénybe és szerződik velünk.

 

1. Kik felelnek az adatfeldolgozásért és kivel tudja felvenni a kapcsolatot?

 

Elérhetőségeink az alábbiak:

 

Adatkezelő: GF Faktor Zrt.

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.

Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 91.

E-mail: service@grenkefactoring.hu

Tel: +36 1 236 5081

Fax: +36 1 236 5085

 

Belső adatvédelmi felelősünk elérhetősége:

Dr. Baltay Zsombor igazgatóság elnöke

E-mail: service@grenkefactoring.hu

 

2. Milyen forrásokat és adatokat használunk?

 

Azokat a személyes adatait kezeljük, amelyeket Öntől az üzleti kapcsolattal összefüggésben kapunk. A szolgáltatásaink nyújtásához szükséges mértékben olyan személyes adatokat is kezelünk, amelyeket jogszerűen más jogi személyektől vagy harmadik felektől (pl. Központi Hitelinformációs Rendszer – KHR, cégnyilvántartás) kapunk pl. megbízások végrehajtása, szerződések teljesítése végett vagy az Ön hozzájárulása alapján. Személyes adatokat kezelünk továbbá nyilvánosan elérhető forrásokból is (pl. adós-, ingatlan-nyilvántartás, cégjegyzék vagy egyéb bírósági nyilvántartások, sajtó, média, internet), amelyekhez jogszerűen hozzáférünk, és amelyeket kezelhetünk.

 

A releváns személyes adatok a következők:

 • Személyes adatok (név, cím, születési helye és dátum, nemzetiség)
 • Kapcsolattartási információ (telefonszám, e-mail cím)
 • Azonosítási adatok (pl.: azonosító okmány adatai)
 • Hitelesítési adatok (pl.: aláírási címpéldány)
 • Megbízások adati (pl.: fizetési megbízás)
 • A szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére összegyűjtött adatok (például a fizetési műveletekből származó adatok)
 • Pénzügyi helyzetükre vonatkozó információk (például hitelinformációk, ügyfél minősítési adatok, eszközök eredete)
 • Hirdetési és értékesítési adatok (beleértve a hirdetési pontszámokat), dokumentációs adatok (pl.: konzultációs jegyzőkönyvek)

 

és a fent felsorolt ​​kategóriákhoz hasonló adatok.


3. Miért és milyen jogalapon kezeljük az adatait (mi az adatkezelés célja)?

 

A fenti személyes adatokat az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mint magyar adatvédelmi jogszabály előírásainak megfelelően kezeljük.

 

a. szerződéses kötelezettségek teljesítése végett (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

 

A személyes adatok kezelése az ügyfeleinkkel kötött szerződések alapján pénzügyi szolgáltatások teljesítése, illetve a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő intézkedések megtétele érdekében történik. Az adatkezelés célja elsősorban a konkrét terméktől függ (lízing és faktoring), és ide értendő többek között az ügyfél igény elemzése, tanácsadás, és tranzakciós szolgáltatások. Az adatkezelés céljainak további részleteit illetően kérjük, olvassa el a vonatkozó szerződéses dokumentációt és a szerződési feltételeket.

 

b. jogos érdekek megóvása céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

 

Amennyiben szükséges, saját jogos érdekünk vagy harmadik személy jogos érdekeinek megóvása céljából adatait a hatályos szerződéses kötelezettségeink teljesítésén felül és azt meghaladóan is kezeljük. Különösen:

 • Letiltással érintett számla vagy fizetési alapszámla vonatkozásában hitel- vagy bedőlési kockázat, illetve kötelezettségek meghatározása céljából hitelinformációs nyilvántartásokkal (pl. Központi Hitelinformációs Rendszer - KHR) történő konzultáció és adatcsere
 • Keresleti elemzés, illetve a közvetlen ügyfélszerzés értékelését és optimalizálását célzó eljárások, ideértve az ügyfélszegmentációt és a megszüntetés valószínűségének kiszámítását;
 • Hirdetés vagy piackutatás és véleményfelmérés, ameddig Ön nem tiltakozik adatainak felhasználása ellen;
 • Jogi igények alátámasztása, jogvita esetére védekezés felépítése;
 • A Faktor IT biztonságának és IT műveleteinek biztosítása;
 • Bűncselekmények megelőzése;
 • Kamerás megfigyelés illetéktelen személyek belépésének megakadályozása, rablás vagy csalás esetén bizonyítékok rögzítése;
 • Épület- és rendszerbiztonsági intézkedések (pl. belépés ellenőrzése);
 • Illetéktelen személyek belépésének megakadályozására tett intézkedések;
 • Üzletviteli, illetve a szolgáltatások és a termékek továbbfejlesztését szolgáló intézkedések;

 

c. az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Amennyiben Ön meghatározott célból hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez (pl. adatainak cégen vagy a Csoporton belüli továbbításához), a jogszerű adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ez vonatkozik az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének hatályba lépése előtt, azaz 2018. május 25-ét megelőzően adott hozzájárulás visszavonására is.

A visszavonás csak a jövőre nézve hatályos, az azt megelőzően folytatott adatkezeléseket nem érinti. Ön a megadott hozzájárulásairól bármikor tájékoztatást kérhet tőlünk

 

d. jogi kötelezettség teljesítése végett (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) vagy a köz érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

 

Számos jogszabályi előírásnak, azaz törvényi követelménynek (pl. 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról – Hpt.; 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról – Pmt.; a pénzmosás elleni tevékenységről szóló német szövetségi törvény – Geldwäschegesetz, GWG; adótörvények) valamint bankfelügyeleti követelményeknek (pl. Magyar Nemzeti Bank, Európai Központi Bank, Európai Bankfelügyeleti Hatóság, Deutsche Bundesbank és a Német Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) kell megfelelnünk.

Az adatkezelés további célja a hitelképesség ellenőrzése, a személyazonosság és az életkor igazolását, a csalás és pénzmosás megelőzését, az adójogszabályok által előírt ellenőrzési és bejelentési követelményeket, valamint a kockázatok értékelését és kezelését.

 

4. Ki kaphatja meg az adataimat?

 

A cégcsoportunkon belül azok a cégeink és irodáink férhetnek hozzá az adataihoz, amelyeknek azokra szerződéses vagy törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez szükségük van. Szolgáltatók és általunk alkalmazott közvetítők szintén kaphatnak adatokat ilyen célokra, ha megőrzik a banktitkot és figyelembe veszik írott utasításainkat az adatvédelmi törvény alapján. Ezek a cégek a hitel-kölcsönzési szolgáltatások, az informatikai szolgáltatások, a logisztika, a nyomdai szolgáltatások, a telekommunikáció, az adósságbehajtás, a tanácsadás és a konzultáció, valamint az értékesítés és a marketing kategóriájába tartoznak.

Az adatok cégünkön kívüli címzett részére történő továbbítására vonatkozóan elsődlegesen meg kell jegyeznünk, hogy kötelesek vagyunk titokban tartani minden, az ügyfélre vonatkozó tényt és értékelést, amiről tudomásunk van (banktitok). Önről csak akkor adhatunk információt, ha arra jogszabály kötelez minket, vagy amennyiben Ön hozzájárulását adta, vagy ha jogosultak vagyunk banktitoknak minősülő információt kiadni, illetve ha az általunk megbízott adatfeldolgozók szavatolják a banktitokra vonatkozó előírásoknak, továbbá a GDPR és a magyar adatvédelmi jogszabály rendelkezéseinek megfelelő eljárást.

Ezen feltételek mellett a személyes adatokat megkaphatják például:

 • Hatóságok és közintézmények (pl. a Deutsche Bundesbank, BaFin, az Európai Bankhatóság, az Európai Központi Bank, adóhatóságok, a Magyar Nemzeti Bank, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal) amíg a törvényi kötelezettség fennáll.
 • Egyéb hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók, hasonló intézmények és adatfeldolgozók, amelyek részére az Önnel fennálló üzleti kapcsolat teljesítése céljából személyes adatokat továbbítunk. Különösen: banki referenciák kezelése, információ-technológiai alkalmazások támogatása és karbantartása, archiválás, dokumentumok kezelése, call center szolgáltatások, compliance szolgáltatások, controlling, pénzmosás megelőzése céljából történő adatátvilágítás, adatmegsemmisítés, vásárlás/ beszerzés, irodahely-kezelés; ingatlan-értékbecslés, hitel-adminisztrációs tevékenység, biztosítékkezelés, követelés-érvényesítés, fizetési kártyák kezelése (hitel- és debitkártyák), ügyfélkezelés, ügyféllevelek előállítása, marketing, médiatechnológia, ügyféljelentések (számlakivonat) készítése, befektetési elemzés, kockázat-ellenőrzés, költség-könyvelések, telefonálás, videó- azonosítás, honlapkezelés, befektetési szolgáltatások, részvénynyilvántartás, alapkezelés, audit szolgáltatások, fizetési műveletek.
 • Adatait megkaphatják továbbá azok csoportunkon belüli társaságok amelyek törvényi vagy hatósági kötelezettségei miatt kockázatkezelési folyamatot hajtanak végre, valamint azok az irodáink is, amelyek esetében Ön hozzájárult adatainak továbbításához, vagy amelyek tekintetében Ön a banktitok megőrzése alól részünkre megállapodásban felmentést adott vagy ehhez hozzájárult.


5. Továbbítható-e adat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére?

 

Adat kizárólag az Ön által adott megbízások (pl. fizetési megbízások) vagy törvényi (pl. adótörvényben előírt adatszolgáltatási) kötelezettség teljesítése érdekében, vagy az Ön hozzájárulása alapján, illetve megbízáson alapuló adatfeldolgozás keretében továbbítható az EU-n vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli más államokba (ún. harmadik országokba).

 

6. Hogyan dolgozzák fel az adataimat a weboldalon?

 

A weboldalunkon látogatásai adatokat gyűjtünk, ezeknek az adatoknak a kezelése jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) és (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerint járunk el.

 

a. Felhasználással kapcsolatod információk

 

Amikor Ön a honlapunkat látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra, Az adatokat kizárólag rendszerszerű és statisztikai célokra, illetve kivételes esetekben a bűncselekmények bizonyítékaként tároljuk.

Az adatokat felhasználjuk weboldalaink fejlesztésére, és a weboldal tartalmának kialakítására.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

A következő adatokat tároljuk:

 • A használt eszköz
 • A felkeresett fájl neve
 • A kérelem dátuma és ideje
 • Az időzónát
 • A továbbított adatok mennyisége
 • Értesítés arról, hogy a kérés sikeres volt-e
 • A használt webböngésző típusának leírása
 • Az alkalmazott operációs rendszer
 • Az előzőleg meglátogatott oldal
 • A szolgáltató
 • A felhasználó IP-címe

 

b. Kapcsolatfelvételi űrlapok

 

A látogató önkéntes döntése alapján a kapcsolati űrlap kitöltésekor megadott adatok esetében az adatkezelés célja, hogy gyorsan, egyszerűen választ kapjon kérdésére az érdeklődő. A weblap az önkéntesen megadható adatokat csak a fent megjelölt célra használja fel, az adatokat harmadik félnek nem adja át.

A Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése minden esetben önkéntes. A kapcsolati űrlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azt eredményezheti, hogy a felhasználó nem tudja elküldeni a levelet.

Az adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését a látogató nem kezdeményezi. Azáltal, hogy kitölti a kapcsolati űrlapot, hozzájárul megadott adatai feldolgozásához. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

 

c. Regisztráció

 

Az adatok egy részének felvétele a regisztráció során történik. A regisztrációval a felhasználó valamennyi megadott adatának nyilvántartásához, kezeléséhez, feldolgozásához önkéntesen, határozottan hozzájárul. A regisztráció a honlap bizonyos funkciói használatának feltétele.

 

A regisztráció során a következő adatokat kezeljük:

 • Email cím,
 • Felhasználónév,
 • Jelszó.

 

d. Hírlevél

 

Az adatkezelésre hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél küldésre használja. A Hírlevél feliratkozás során önkéntesen megadja a nevét és az e-mail címét. Ezt követően e-mailt küldünk Önnek a megadott e-mail címre, amelyben meg kell erősítenie az adatait és igényét a Hírlevélre.

 

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

A hírlevelünk küldéséhez csak az adatait tároljuk. A kétség esetén IP-címet és regisztrációs dátumát a hírlevél regisztrációjához igazoljuk.

 

A hírlevélről bármikor leiratkozhat, amennyiben a Hírlevél alján található "Leiratkozás" linkre kattint.

 

e. Sütik használata

 

Weboldalunk színvonalának emelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében sütiket (így is ismerheti „cookie”) használunk. A süti egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A sütit más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A sütit adminisztratív célokra használjuk fel, mint például a weboldal látogatottságának mérése. Egy süti sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A böngészőprogram oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a sütik elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a sütik elhelyezését.

 

A sütik nem teszik lehetővé a számítógépen lévő egyéb fájlok elérését, illetve nem találják meg az e-mail címét.

Amennyiben korlátozza a sütiket, akkor a weboldal egyes sajátosságai is korlátozottak lehetnek.

 

f. A Piwik-szel végzett tartományelemzés

 

Honlapunk a Piwik alkalmazást használja, mely egy úgynevezett webes analízis szolgáltató. A létrehozott használati információk (beleértve az Ön rövidített IP-címét is) szerverünkre való továbbításához a Piwik cookie-kat használ, ezeket az információkat használati analízis céljára elmentjük és honlap-optimalizálási célra használjuk fel. A művelet során az Ön IP-címét azonnal anonimmé tesszük, így Önt mint felhasználót nem lehet beazonosítani.

 

A sütik által generált, felhasználói tevékenységre vonatkozó információkat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ön a böngészőszoftver megfelelő beállításával letilthatja a sütik tárolását, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni honlapunk szolgáltatását.

 

Amennyiben nem ért egyet az adatkezeléssel és -tárolással, mindkettőt letilthatja. Ebben az esetben „opt-out cookie” kerül a böngészőjébe, amely nem engedi, hogy a Piwik elmentse a használatra vonakozó adatokat. A cookie-k törlése során a Piwik opt-out cookie is törlődik, ezért honlapunk újabb meglátogatásakor újra aktiválni kell.

 
 

g. Beágyazott YouTube-videók

 

Jogos érdekünknek megfelelően YouTube videókat ágyazunk be weboldalunkra; ezek a videók a www.youtube.com oldalon tárolódnak, és közvetlenül megtekinthetők a weboldalunkon.

Az oldal működtetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha a Felhasználó olyan oldalt látogat, amelyen engedélyezett a YouTube-bővítmény, akkor kapcsolódik a YouTube szerveréhez. A YouTube-szerver információt kap arról, mely oldalakat látogatta a Felhasználó. Ha a Felhasználó be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, akkor a YouTube-on a böngészési tevékenysége közvetlenül összekapcsolódhat személyes YouTube- fiókjával. Ezt úgy előzheti meg, ha kilép a YouTube-fiókjából.

A YouTube az Ön adatait felhasználói profilként tárolja, és felhasználja azokat a marketing, piackutatás és / vagy weboldal testreszabása céljából.

 

Ön jogosult arra, hogy kifogásolja e felhasználói profilok létrehozását; akkor lépjen kapcsolatba a YouTube-on, ha ezt a jogot gyakorolni kívánja. Felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információ: YouTube Adatvédelem, www.google.com/intl/en/policies/privacy

A Google az Ön személyes adatait az Egyesült Államokban is feldolgozza, és az EU-USA Adatvédelmi védelem alatt áll.

 

7. Meddig tárolják az adataimat?

 

Személyes adatait a jogszabályi és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig kezeljük és tároljuk. Ebben a tekintetben megjegyezzük, hogy üzleti kapcsolatunk várhatóan több évig tartó, folyamatos kötelezettséget jelent.

 

Személyes adatait a jogszabályi és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig kezeljük és tároljuk. Ebben a tekintetben megjegyezzük, hogy üzleti kapcsolatunk várhatóan több évig tartó, folyamatos kötelezettséget jelent:

 • Gazdasági és adótörvények (pl. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, továbbá a Hpt,, a Pmt., és a GWG) által előírt megőrzési időknek történő megfelelés érdekében, amely kettőtől tíz évig terjedhet.
 • Bizonyítékok megőrzése az elévülési idő megszűnéséig. A Ptk. 6:22. §-a értelmében az általános elévülési idő 5 év.

 

8. Melyek az adatvédelemhez fűződő jogaim?

 

Minden érintettnek joga van az adatkezelési információkhoz történő hozzáféréshez (GDPR 15. cikk), a helyesbítéshez (GDPR 16. cikk), a törléshez (GDPR 17. cikk), az adatkezelés korlátozásához (GDPR 18. cikk), a tiltakozáshoz (GDPR 21. cikk) és az adathordozhatósághoz (GDPR 20. cikk). A hozzáférési és törlési jogot a magyar adatvédelmi törvény korlátozhatja. Az érintetteknek joguk van továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, www.naih.hu) panaszt tenni (GDPR 77. cikk).

Személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulása bármikor visszavonható. Ez vonatkozik az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének hatályba lépését, azaz 2018. május 25-ét megelőzően adott hozzájárulások visszavonására is. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a visszavonás csak a jövőre nézve hatályos, az azt megelőzően történt adatkezelést nem érinti.

 

9. Köteles vagyok-e adatot szolgáltatni?

 

Üzleti kapcsolatunk fennállása során Önnek azokat a személyes adatait kell megadnia, amelyek az üzleti kapcsolat megkezdéséhez és teljesítéséhez, valamint a kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyeket törvény erejénél fogva kötelesek vagyunk nyilvántartani. A szabályok értelmében ezeknek az adatoknak a hiányában nem köthetünk Önnel szerződést, illetve nem teljesíthetjük a megbízását, vagy egy, már létező szerződés alapján nem tudunk tovább teljesíteni, ezért azt fel kell mondanunk.

 

A pénzmosás elleni törvény kifejezetten előírja, hogy az üzleti kapcsolat létesítését megelőzően Önt azonosítsuk pl. a személyazonosító igazolványa segítségével, és rögzítsük nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát és állandó lakcímét. Azért, hogy ennek a törvényi előírásnak meg tudjunk felelni, Önnek a Pmt. 7-9. §-ai alapján rendelkezésünkre kell bocsátania a szükséges információkat és dokumentumokat, és indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell minket bármilyen változásról, amely az üzleti kapcsolat során felmerül. Ha Ön a szükséges információkat és dokumentumokat nem bocsátja rendelkezésünkre, Önnel nem hozhatjuk létre, vagy nem folytathatjuk az igényelt üzleti kapcsolatot.

 

10. Milyen mértékben történik automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást)?

 

Az üzleti kapcsolat megteremtése és fenntartása érdekében nem alkalmazunk teljesen automatizált döntéshozatalt a GDPR 22. cikke szerint. Ha ezt az eljárást egyedi esetekben alkalmazzuk, erről külön tájékoztatást adunk, amennyiben azt a törvény előírja.

 

11. Végeznek-e profilalkotást?

Néhány esetben bizonyos személyes jellemzők kiértékelése végett adatait automatizáltan kezeljük (profilalkotás). Profilalkotást végzünk például az alábbi esetekben:

 • Törvény erejénél fogva kötelesek vagyunk bizonyos pénzmosás, illetve csalás elleni intézkedések megtételére. Ebben az összefüggésben adatértékeléseket is végzünk (többek között fizetési műveleteknél). Ezek az intézkedések az Ön védelmét is szolgálják.
 • Ahhoz, hogy Önnek termékeinkről célirányosan információt és tanácsot adhassunk, értékelő eszközöket használunk, amelyek lehetővé teszik a keresletorientált kommunikációt és reklámtevékenységet, beleértve a piac- és közvélemény-kutatást.
 • Mérőszámokat használunk hitelképességének vizsgálatára. Kiszámítjuk annak valószínűségét, hogy egy adott ügyfél teljesíti-e szerződésből eredő fizetési kötelezettségét. A számítás tartalmazhat pl. jövedelemszinteket, kiadásokat, meglévő kötelezettségeket, foglalkozást, a munkaviszony időtartamát, az előző üzleti kapcsolat tapasztalatait, az előző kölcsönök szerződésszerű visszafizetését és a hitelinformációs rendszerektől kapott információkat. Az értékelés matematikailag és statisztikailag elismert és bizonyított eljáráson alapul. A kiszámított érték segítségünkre van a döntéshozatalban, és beépül a kockázatkezelés folyamatába.
 

Tájékoztatás az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 21. cikke szerinti tiltakozási jogról

 

1. Ad hoc tiltakozási jog

 

Ön saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatainak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) – közérdekből – vagy f) pontján alapuló – jogos érdek megóvása végett történő – kezelése ellen. Ide értendő az előbbi pontok alapján végzett, a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti bármilyen profilalkotás is.

Ha tiltakozást nyújt be, személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés jogi igények megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik

 

2. Tiltakozás marketingcélú adatkezelés ellen

 

Bizonyos esetekben személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük. Ön bármikor jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatainak e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, személyes adatait nem kezelhetjük tovább.

 

Tiltakozását formai előírások nélkül nevét, levelezési címét és születési dátumát megadva az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudja benyújtani:

 

Adatkezelő: GF Faktor Zrt.

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.

Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 91.

E-mail: service@grenkefactoring.hu

Tel: +36 1 236 5081

Fax: +36 1 236 5085

 

További részletekért kérjük olvassa el az Általános Adatvédelmi Tájékoztatónkat