PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A GF Faktor Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 215/B. § rendelkezéseinek eleget téve az alábbi Panaszkezelési Szabályzati Mintában meghatározottak szerint fogadja és kezeli a hozzá beérkező panaszokat.

A panasz bejelentésének módjai:

Szóbeli panasz:

személyesen:

 • a panaszügyintézés helye(i): GF Faktor Zrt. 1139 Budapest, Váci út 91., hétköznap 10-16 óráig
 • telefonon: +36 1 236 5081; hétköznap 8 órától 16 óráig

 

Írásbeli panasz:

 

A panasz kivizsgálása:

A GF Faktor Zrt. a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel.

A GF Faktor Zrt. a panaszt ügyfél érdekeit messzemenőkig figyelembe véve mérlegeli.

Szóbeli panasz:

A GF Faktor Zrt. a szóbeli, ideértve a személyesen és telefonon tett panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Telefonon közölt panasz esetén a GF Faktor Zrt. biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

A telefonon közölt panaszokat a GF Faktor Zrt. rögzíti, és a hangfelvételeket 1 évig megőrzi.

A GF Faktor Zrt. az ügyfél kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a GF Faktor Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.

A GF Faktor Zrt. a jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek megküldi. Ebben az esetben a GF Faktor Zrt. a panaszra adott indokolással ellátott válaszát a közlést követő 30 napon belül küldi meg.

Írásbeli panasz:

A GF Faktor Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az ügyfélnek.

Egyéb fórum:

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a GF Faktor Zrt. válaszával – annak jellege szerint – az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

 • Magyar Nemzeti Bank (levelezési címe: 1535 Budapest, BKKP Pf.: 777, ugyfelszolgalatanti spam bot@mnbanti spam bot.hu)
 • a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén:
  - Pénzügyi Békéltető Testület (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., ugyfelszolgalatanti spam bot@mnbanti spam bot.hu)
  - Faktorálási Keretszerződésben, ennek hiányában a vonatkozó jogszabályok által meghatározott hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

 

A panasz nyilvántartása

A GF Faktor Zrt. a panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
 • a panasz benyújtásának időpontját,
 • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
 • a panasz megválaszolásának időpontját.

 

A GF Faktor Zrt. a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg.

A GF Faktor Zrt. panaszfelelőst jelöl ki, akinek feladata a panaszkezelési eljárások jogszabályoknak megfelelő lefolytatásának biztosítása.


Hatályos: 2017.július 03-tól

Vezérigazgató

Fel